Αναρτήθηκε την Πέμπτη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Ανατολικής Σάμου ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων μερικής απασχόλησης και 12 ατόμων πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στον δήμο Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.10405/25-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΤ846ΜΦΟΤ-ΟΛ2) ανακοίνωσή του.

Δείτε σε πλήρη οθόνη ή κατεβάστε τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού:

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikitiki@0615.syzefxis.gov.gr, με αναφορά στο θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.

Όσοι υποψήφιοι δεν αναγράφονται στον πίνακα κατάταξης, έχουν απορριφθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης και μη συμπλήρωσης του σωστού εντύπου σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωση.

Ειδικά για την απόδειξη και μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά αίθουσα, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα, δεδομένου ότι με τη νέα ΚΥΑ αρ.52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/Β/22-08-2020) ορίσθηκε πως “κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων”.

Όσοι υποψήφιοι δήλωσαν εμπειρία που αφορά και το χρονικό διάστημα πριν το διδακτικό έτος 2010-2011, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Βεβαίωση του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην οποία εργάσθηκαν πριν το 2011 (εφόσον δεν την προσκόμισαν), ώστε να πάρουν από τις Σχολικές Επιτροπές βεβαίωση προϋπηρεσίας, που θα αποδεικνύει τη συνολική ακριβή απασχόλησή τους και τις αντίστοιχες αίθουσες.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!