Στη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ), των παιδιών αυτών και των αποσκευών τους, από και προς προορισμούς εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας, ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη σύμβαση δύνανται να ενταχθούν και περιπτώσεις μετακίνησης ασυνόδευτων ανηλίκων, εφόσον δεν εντάσσονται σε άλλο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Οδικές μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Οδικές Μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: Αεροπορικές Μεταφορές.

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η συμφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει τετραετή διάρκεια.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (40.254.468,80€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής:

– Εκτιμώμενη Αξία Αρχικού Έργου, στο ποσό των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων σαράντα τέσσερα ευρώ (€7.741.244,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά έτος, ήτοι τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (30.964.976,00 €) χωρίς ΦΠΑ για τέσσερα έτη.

– Εκτιμώμενη αξία Δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση έως 30% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι ποσό εννιά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και Ογδόντα λεπτών (9.289.492,80 €) χωρίς ΦΠΑ για τέσσερα έτη.

Ο ΦΠΑ προσδιορίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τον τόπο και το είδος της παροχής υπηρεσιών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 10η/11/2021, ημέρα Τετάρτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Οδικές μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου. Μετακινήσεις των ΠΤΧ μαζί με τις αποσκευές τους, από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης & τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, προς τους αντίστοιχους λιμένες του κάθε νησιού, προς θέσεις στέγασης του ΥΜΑ ή δημόσιες υπηρεσίες με έδρα τα νησιά αυτά (διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ), καθώς και οι μετακινήσεις για τη μετεγκατάσταση των ΠΤΧ από τα παλαιά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τις νέες Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, ενώ δύναται να καλυφθεί κάθε άλλη σχετική μετακίνηση, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις Αγορά και παράδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μετάβαση ΠΤΧ α) από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, κατά περίπτωση προς τα λιμάνια Πειραιά, Καβάλας 2 Θεσσαλονίκης, Λαυρίου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Χανίων, Σητείας και Τήλου, β) από το λιμάνι Πειραιά προς τα λιμάνια Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας, γ) οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια μεταφορά από και προς οποιοδήποτε χερσαίο λιμάνι της ηπειρωτικής Ελλάδος, με οποιοδήποτε μέσο πραγματοποιηθεί, προγραμματισμένη ή μη, εντός της Ελληνικής Επικράτειας και θεωρηθεί απαραίτητη εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Οδικές Μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη Μετακινήσεις ΠΤΧ: α) από τα λιμάνια που αναφέρονται στην Κατηγορία Β’ ως αφετηρία ή προορισμός, προς θέσεις στέγασης, εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα β) από το Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου προς θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) και αντίστροφα, γ) από θέσεις στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ ή στεγαστικό πρόγραμμα) προς δημόσιες Υπηρεσίες (διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ) και αντίστροφα, δ) μεταξύ θέσεων στέγασης εποπτείας της ΥΠΥΤ (ΔΠΥ και στεγαστικό πρόγραμμα),ενώ δύναται να καλυφθεί οποιαδήποτε άλλη σχετική ανάγκη μετακίνησης, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: Αεροπορικές Μεταφορές Αφορά παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) / Οικογενειακή επανένωση. Επίσης, αφορά αεροπορικές μετακινήσεις ΠΤΧ που τυχόν χρειαστούν εντός της ελληνικής επικράτειας, που δε σχετίζονται με το Δουβλίνο ΙΙΙ.

Πηγή: insider.gr / Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!