Ξεκίνησε και για την Σάμο την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ” περιόδου 2021-2022.

Ειδικά, για τη φετινή χρονιά, ο αριθμός των θέσεων μαθητείας που προσφέρθηκαν από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ανέρχεται Πανελλαδικά σε 4505 έναντι 3329 θέσεων που προσφέρθηκαν αντίστοιχα κατά την περσινή χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική αύξηση της τάξεως του 35%.

Επιπλέον, την 1η Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση που προώθησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως με την οποία το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων αυξάνεται από 75% στο 95% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και ανήλθε στο ποσό των 27,59€. Επομένως, η αμοιβή των μαθητευομένων αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2020.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11.00 έως και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Μαθητείας.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο εργοδότηςδεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον υποψήφιο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2021-2022, έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής σε μία ειδικότητα και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Φωτοαντίγραφο :

1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Μαθητείας.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ., της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα της οι Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 έως τις 14.00.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» και έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΣ Μαθητείας μοριοδοτούνται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους, την ηλικία τους και το έτος απόκτησης πτυχίου ως εξής:

1. Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και προσφέρει ισοδύναμο αριθμό μορίων.

2. Η ηλικία του υποψηφίου υπολογίζεται αφαιρώντας το έτος γέννησης του υποψηφίου από το έτος υποβολής της αίτησης, και μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
i. Έως και 20 έτη με 4000 μόρια
ii. Μεγαλύτερη από 20 και έως και 28 έτη με 3000 μόρια
iii. Μεγαλύτερη από 28 και έως και 40 έτη με 2000 μόρια
iv. Μεγαλύτερη από 40 έτη με 1000 μόρια.

3. Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου
του, μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
i. Για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 3000 μόρια
ii. Για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 2000 μόρια
iii. Για διάστημα άνω των δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 1000 μόρια

4. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γένν υποψήφιος. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας με την ίδια ημερομηνία γέννησης, προηγείται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και αν υπάρχει ισοβαθμία και στον βαθμό πτυχίου, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου.

5. Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη η μοριοδότηση των υποψηφίων και η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: (Α) προηγούνται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και (Β) έπονται οι κ απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

6. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησ εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) συμμετέχουν στα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. με τις ακόλουθες επιλογές:
i. Με δεσμευμένη θέση Μαθητείας. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια κατάταξης τους προσαυξάνονται κατά χίλια (1000).
ii. Σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων 20% ανά ειδικότητα και τμήμα, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει από την ποσόστωση, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
iii. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατάταξης αποφοίτων, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 20% των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κατάταξής τους από το βαθμό του πτυχίου και την ηλικία προσαυξάνονται κατά 10%.

7. Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλλει αίτηση εγγραφής για την περίοδο 2020-2021 για μη δεσμευμένη μαθητείας, θα μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια 1 και 3 ανωτέρω, αλλά προσθέτοντας έντεκα χιλιάδες (11000) μόρια στον τελικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν και με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ίδια ειδικότητα, όπως και την περίοδο 2020-2021, για την οποία δεν κατέστη δυνατή λειτουργία των σχετικών τμημάτων μαθητείας λόγω της πανδημίας.

8. Όσοι την περίοδο 2020-2021 υπέβαλαν αίτηση εγγραφής με δεσμευμένη θέση μαθητείας, και υποβάλλουν κατά την τρέχουσα περίοδο αίτηση για μη δεσμευμένη θέση μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια 1,2 κα ανωτέρω. Το σύνολο των μορίων τους προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) μόρια, μόνο στην περίπτωση που αίτηση τους είναι για την ίδια ειδικότητα, όπως και το 2020-2021.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των υποψηφίων και το γεγονός ότι οι κάτοχοι Απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Απολυτηρίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβ δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» στην ειδικότητά το εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από το Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που είναι κάτοχοι πτυχίου δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων δύνανται να συμμετέχουν «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε μία ειδικότητα της επιλογής τους.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Μαθητείας (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Δευτέρα 1-11-2021 έως και την Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑ.Λ., της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. την Τετάρτη 3-11-2021.

Αιτήσεις εγγραφών

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στον τελικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να υποβάλλουν υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους στα ΕΠΑΛ όπου είναι επιτυχόντες, για να γίνει η καταχώρηση τους Πληροφοριακό σύστημα. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3-11-2021 μέχρι και την Παρασκευή 5-11-2021 και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν όλοι οι επιτυχόντες υποψήφιοι,καλούνται οι επιλαχόντες έως την Δευτέρα 8-11-2021 και ώρα 13.00 για την προσκόμιση αιτήσεων και δικαιολογητικών. Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 8-11-202,1 ενημερώνονται οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά σε τμήματα με μειωμένο αριθμό αιτήσεων για την δυνατότητα μετακίνησής τους σε ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τα τμήματα ειδικότητάς τους.
Στη συνέχεια την Τετάρτη 10-11-2021 αποφασίζεται η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».

Έναρξη Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάσης)

Λεπτομέρειες για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας περιόδου 2021-2022 (ΣΤ’ Φάσης) θα ανακοινωθούν μετά την Τετάρτη 10-11-2021.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στο τηλέφωνο 2251048165 και με την Δ.Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ στο τηλέφωνο 2273021340.

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω την αναλυτική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ” περιόδου 2021-2022:

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!