Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση του Μάνου Λογοθέτη, γενικού γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (με αριθμό 25.0/118832/2021), με θέμα Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (ΚΕΔΝ) (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3191, 20 Ιουλίου 2021).

Με απλά λόγια, προβλέπει ποιοι και πώς θα μένουν (και) στη νέα δομή της Ζερβού Μυτιληνιών, πώς θα κυκλοφορούν και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους.

1+1+fek

Ειδικότερα, στα δύο πιο σημαντικά από τα 8 άρθρα της αναφέρει:

Άρθρο 6-Κατηγορίες Παραμενόντων σε ΚΕΔΝ

1. Η ΥπΥΤ (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης) μεριμνά για την διασφάλιση στέγασης και την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 41 του ν. 4636/2019 και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 56 του ν. 4636/2019 σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς:

α) Οι οποίοι εκφράζουν βούληση και υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας,

β) στα μέλη της οικογένειας των αιτούντων άσυλο, εφόσον καλύπτονται από αυτήν την αίτηση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,

γ) σε ανήλικους, ασυνόδευτους ή μη, καθώς και σε χωρισμένους ανήλικους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας,

δ) που υπάγονται σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής,

ε) που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3907/2016 ή που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 5 των άρθρων 76 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005, εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι,

στ) δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας για όσο διάστημα επιτρέπεται η παραμονή τους στην ΚΕΔΝ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4636/2019 και των οικείων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

2. Εντός της ΚΕΔΝ δύνανται να λειτουργούν χώροι φιλοξενίας, όπου διαμένουν παράλληλα δύο (2) ή περισσότερες κατηγορίες παραμενόντων, εφόσον το επιτρέπει η διαμόρφωση χώρου και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραμενόντων, όπως κατηγορία ευαλωτότητας, εθνοτική καταγωγή, φύλο και οικογενειακή κατάσταση.

3. Εντός των επιμέρους τμημάτων της ΚΕΔΝ ιδρύονται διακριτοί χώροι κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019 και της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4636/2019 και ιδίως ασυνόδευτων ανηλίκων ή όσων χρήζουν ειδικών συνθηκών υποδοχής. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχεται φιλοξενία σε διακριτούς χώρους που λειτουργούν ως «ασφαλείς ζώνες», εφόσον έχουν οριστεί ως τέτοιοι, με βάση τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή ασυνόδευτων και ανηλίκων σε κίνδυνο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 22 και 23 της υπ’ αρ. 23/13532/23-11-2020 υπουργικής απόφασης (Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας). Οι ως άνω διακριτοί χώροι που λειτουργούν εντός της ΚΕΔΝ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Για τις κατηγορίες ευάλωτων οι οποίοι χρήζουν διαρκούς φροντίδας (π.χ. ΑΜΕΑ, υπερήλικες κ.α.) ή ατόμων που χρήζουν ειδικών συνθηκών υποδοχής και τα οποία συνοδεύονται από συγγενικό τους πρόσωπο, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας στον ίδιο χώρο και του συνοδού τους.

5. Η στέγαση των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών παρέχεται, υπό την εποπτεία της ΥπΥΤ, σε κατάλληλους χώρους και εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής εντός της ΚΕΔΝ με τις κατάλληλες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, τις οικείες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας.

6. Για το ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. που δύναται να λειτουργεί εντός της ΚΕΔΝ ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4636/2019 και ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 7-Πλαίσιο φιλοξενίας – Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας

1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης που λειτουργεί εντός της ΚΕΔΝ υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4636/2019.

2. Με το πέρας των ως άνω διαδικασιών και για όσο διάστημα παραμένουν εντός των επιμέρους τμημάτων προσωρινής υποδοχής της ΚΕΔΝ και σε διακριτούς χώρους αυτών, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς τελούν υπό καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4636/2019, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4636/2019, τηρουμένων των αρχών της αναλογικότητας και αναγκαιότητας. Απολαμβάνουν δικαίωμα εισόδου και εξόδου από την ΚΕΔΝ κατά τις ώρες που ορίζονται σε απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία ισχύει ενιαία για το σύνολο των ΚΕΔΝ της Επικράτειας και κυκλοφορούν ελεύθερα σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ΚΕΔΝ. Κατά την είσοδο και έξοδο των παραμενόντων από την ΚΕΔΝ δύνανται να χρησιμοποιούνται τα εκάστοτε διαθέσιμα και πρόσφορα τεχνικά μέσα ελέγχου, όπως σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου-εξόδου παραμενόντων. Η τήρηση του ωραρίου εισόδου και εξόδου από την ΚΕΔΝ, όπως ορίζεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και η διανυκτέρευση εντός της δομής είναι υποχρεωτικές. Αδικαιολόγητος μη εντοπισμός του διαμένοντος κατά τη διαδικασία της τακτικής απογραφής-επαλήθευσης του τρέχοντος πληθυσμού επί δύο διαδοχικές φορές, δύναται να επιφέρει διακοπή της διαμονής και των παρεχόμενων υλικών συνθηκών υποδοχής. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δύναται να επιφέρει τον περιορισμό ή τη διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4636/2019.

Η ίδια απόφαση περιέχει και διατάξεις σχετικά με:

ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1-Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας

Άρθρο 2-Διάρθρωση

Άρθρο 3-Αρμοδιότητες και καθήκοντα Διοικητή

Άρθρο 4-Καθήκοντα Προϊσταμένου Κλιμακίων Εξωτερικής Φύλαξης και Ασφάλειας, Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας

Άρθρο 5-Διαδικασία εισόδου επισκεπτών, δικηγόρων και επαγγελματιών επιτρόπων

Άρθρο 8-Τελικές διατάξεις.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!