Την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πυθαγορείου για την Ανατολική Σάμο και της αίθουσας εκδηλώσεων Καρλοβάσου για τη Δυτική Σάμο ζήτησε εγγράφως από τους δύο δήμους ο μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος, ώστε να στεγαστούν οι Ιερές Ακολουθίες του Ακαθίστου Ύμνου και της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, λόγω ακαταλληλότητος των εκεί Ιερών Ναών, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, “ὑπό τό κράτος τῆς ἀβεβαιότητος καί τῆς ἰσχύος τῶν μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας λόγῳ τῆς πανδημίας”.

Σε ανακοίνωσή της η τοπική μητρόπολη αναφέρει πως, “λαβόντες τήν συγκατάθεση ἀμφοτέρων τῶν Δήμων, ἐπιθυμοῦμε διά τοῦ παρόντος νά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τούς ἀξιοτίμους κ.κ. Δημάρχους γιά τήν συναντίληψη, τήν συμπαράσταση καί τήν ἄριστη συνεργασία.

Χαιρόμαστε εἰλικρινῶς διότι ἀνταποκρίθηκαν μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης σέ μιά ἀγωνιώδη ἀναζήτησή μας, δεδομένου, ὅτι κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί μας δέν θά εἶχαν τόπο νά ζήσουν τήν λατρευτική ζωή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, τόσο στό Καρλόβασι, ὅσο καί στό Πυθαγόρειο, ἀφοῦ μέχρι τοῦδε ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί Θεῖες Λειτουργίες τελοῦνται σέ παρεκκλήσια καί μέ ἐλάχιστο κόσμο, λόγῳ καί τῶν σχετικῶν ὑγιειονομικῶν ἀπαγορεύσεων.

Ἰδιαιτέρως ὅμως ἐπιθυμοῦμε νά εὐχαριστήσωμε τά μέλη ἐκεῖνα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Σάμου, τά ὁποῖα κόντρα στίς ἰδεοληψίες καί τίς ἐμμονές κάποιων, ἐπέλεξαν νά συμπαρασταθοῦν στήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Γένους μας καί μέ κατανόηση καί ὑπευθυνότητα νά φανοῦν ἀρωγοί στήν Τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Δέν πρόκειται νά σχολιάσουμε ὅσα εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό τήν συγκεκριμένη συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Ὅμως θεωροῦμε πώς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς ἡ ἐπικρατοῦσα καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένη, δέν μπορεῖ νά συγκρίνεται καί νά τίθεται στήν ἴδια θέση, οὔτε μέ Μ.Κ.Ο., οὔτε μέ ἄλλα δόγματα ἤ θρησκεύματα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στηρίζει καί προωθεῖ τήν ἀνεξιθρησκεία καί τήν ἐλευθερία. Δέν διακρίνει χρώματα καί ἰδεολογίες. Δέν διαχωρίζει τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τό κόμμα. Δέν δίνει χῶρο σέ νοοτροπίες καί ἐκφράσεις, πού ἐμπίπτουν στόν νόμο περί ρατσισμοῦ. Καί κυρίως πάντοτε ἀνέχεται καί ὑπομένει τούς πάντες καί τά πάντα, κρατώντας σταθερά τή ματιά της καί τήν βεβαία ἐλπίδα της στόν Χριστό, τόν Ἀρχηγό, Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἀδυνατοῦμε νά ἐξηγήσουμε τήν παρομοίωση τοῦ αἰτήματός μας μέ τήν κερκόπορτα, ὅπως ἀκούσθηκε στό Δημοτικό Συμβούλιο! Κερκόπορτα στήν Ἐκκλησία; Μᾶλλον ἦρθε ἡ στιγμή νά τό ἀκούσουμε, ὡς «ἀντίδωρο εὐχαριστίας», μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, γιά τά ὅσα ἡ Τοπική Ἐκκλησία προσέφερε διαχρονικά στόν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας τῆς Σάμου!

Δέν θελήσαμε νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν Αἴθουσα. Δέν ἀπαιτήσαμε κάτι παράλογο. Μέ πολλή εὐγένεια ζητήσαμε τήν διευκόλυνση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, ἑνός Λαοῦ, τόν ὁποῖον τάχθηκαν νά ὑπηρετοῦν οἱ ἐκλεγμένοι ἐκπρόσωποί του.

Ὑπενθυμίζουμε μόνον, ὅτι στήν πρώτη παράγραφο τοῦ ἄρθρου 13 «Περί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας» ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη καί πώς ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός.

Εὐχαριστώντας γιά μιά ἀκόμη φορά τόν κ. Δήμαρχο καί τούς Δημοτικούς Συμβούλους, πού σεβάσθηκαν τήν ἀγωνία μας, νά μεριμνήσουμε γιά τήν τέλεση τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πάσχα, εὐχόμαστε πρός ὅλους καλό ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί με τό καλό νά προσκυνήσουμε τά Ἄχραντα Πάθη καί τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐγκάρδιες εὐχές ἀπευθύνουμε καί πρός Ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν περιφρονητικά γιά τήν Ἐκκλησία, ὄχι μόνο στό Δημοτικό, ἀλλά καί στό Τοπικό Συμβούλιο. Ἔχουμε λόγους νά ἀπαντήσουμε καί πολλά νά τούς ὑπενθυμίσουμε, ἀλλά δέν θά τό πράξουμε. Πρῶτον γιά λόγους διάκρισης καί ἀγάπης καί δεύτερον λόγῳ τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλουμε ὅλοι, Κλῆρος καί Λαός, νά προασπίζουμε τήν εἰρήνη, τήν ἑνότητα, τήν καταλλαγή καί νά ἐγγυώμαστε τήν ἁρμονική συμβίωση καί συνύπαρξη ὅλων, στίς ἰδιαίτερα δύσκολες συνθῆκες, τίς ὁποῖες βιώνουμε τόν τελευταῖο καιρό στό ἀκριτικό μας Νησί. Ἄς γνωρίζουν μόνον, ὅτι κατ’ οὐσίαν, χωρίς ἴσως νά τό ἀντιλαμβάνονται, μᾶς ἀπένειμαν τίτλους τιμῆς, διότι μέ τέτοιες συμπεριφορές ἀναγνωρίζουμε καλύτερα τόν κλῆρο μας καί τήν γνησιότητα τῆς ἀποστολῆς μας. Ὁ Κύριός μας εἶναι ξεκάθαρος στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου: «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰω. ιε΄20).

Καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί μέ τό καλό ἡ ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό ἅγιον Πάσχα” καταλήγει η Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!