Φωτογραφία του Γιάννη Καρακωνσταντή

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας απευθύνει προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ο δήμος Δυτικής Σάμου.

Συγκεκριμένα ο Δήμος ενημερώνει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για το έτος 2021 και 2022, τόσο με τη διαδικασία της απευθείας παραχώρησης, όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτημά τους.

Συγκεκριμένα το δικαίωμα της απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος παρέχεται στα όμορα προς τον αιγιαλό-παραλία, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτής.

• Για τη διαδικασία της απευθείας παραχώρησης, θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο, υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία αργότερα θα επισυναφθούν στην σύμβαση παραχώρησης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι: καλύπτουν τις προϋποθέσεις ως όμορες επιχειρήσεις, στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά ή πολεοδομικές παραβάσεις καθώς και τη μη κατάληψη του αιτούμενου προς μίσθωση χώρου. (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).

3. Αποτύπωση, με αναφορά στις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο.

4. Φορολογική ενημερότητα εντός του τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).

5. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.

6. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

7. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο δήμο (δημοτική ενημερότητα). Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

• Για τη διαδικασία δημοπρασίας και για την μη ύπαρξη καθυστερήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς δικαιολογητικά για τα κενά τμήματα αιγιαλού-παραλίας όπως αυτά προκύπτουν από τις παραχωρήσεις του έτους 2020.

Τέλος σύμφωνα με το αρθρ.13 του Ν.4787/2021 ΦΕΚ 44/26-03-2021/τεύχος Α’ αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του ποσού που είχε οριστεί.

Οι αιτήσεις με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Σάμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2273350817 (Δρανδάκη Γεωργία) και 2273350637 (Κιάσσου Δέσποινα).

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!