Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας δίνει προς πολίτες και επιχειρήσεις το Πρωτοδικείο Σάμου, με αφορμή σχετικό έγγραφο (με αριθμ. πρωτ. 13535/29.03.2021) του υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

Συγκεκριμένα, εξηγεί πως σε εκτέλεση του εν λόγω εγγράφου, το οποίο τυγχάνει άμεσης εφαρμογής, και στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, γνωστοποιήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η ομογενοποίηση και προτυποποίηση του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδονται και αφορούν στη δικαστική φερεγγυότητα ενός νομικού ή φυσικού προσώπου.

Πλέον τα πιστοποιητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του εγγράφου (βλ. πιο κάτω) δεν θα εκδίδονται από το Πρωτοδικείο Σάμου και θα αντικατασταθούν από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού θα γίνεται πλέον με την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Σάμου της αιτήσεως και των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του εγγράφου (βλ. πιο κάτω). Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του δικαστηρίου, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση pistop@protodikeio-samou.gov.gr

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Σάμου, Κωνσταντίνο Βογιατζή, οι αλλαγές αυτές θα συνδράμουν ουσιωδώς στην επίσπευση του διοικητικού έργου και τη μείωση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συνολική λίστα των πιστοποιητικών που καταργούνται ***

1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
2. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
5. Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
8. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν.
3588/2007
10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
11. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
12. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
14. Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
15. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
16. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
17.Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
18. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
20. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
21. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
22. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
23. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
24. Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
25. Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας
*** Παύουν να εκδίδονται και αντικαθίστανται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

*Όνομα:
*Επώνυμο:
*ΑΦΜ:
*Πατρώνυμο:
*Μητρώνυμο:
Διεύθυνση:
Email:
Τηλέφωνο:
Ημερομηνία:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ

Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
ΑΦΜ:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Δικηγορικός σύλλογος:
ΑΜ δικηγόρου:
Όνομα:
Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

**Επωνυμία:
**Διακριτικός τίτλος:
**ΑΦΜ:
**Αριθμός ΓΕΜΗ:
**Έδρα:
Email:
Τηλέφωνο:
**Έτος σύστασης:

** Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των εν λόγω πεδίων τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στην έντυπη αίτηση για την χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Για όσα Δικαστήρια δεν έχουν ακόμα διασύνδεση με το σύστημα ΟΣΔΔΥ-ΠΠ – ΣΟΛΩΝ, η αίτηση θα μπορεί να κατατίθεται με φυσική παρουσία ή μέσω e-mail, συνοδευόμενη με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) από το gov.gr.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!