Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου με την οποία χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο δήμος Ανατολικής Σάμου για αποζημιώσεις “… από τυχόν προκληθείσες ζημιές στους δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας”.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. (υπ. αριθμ. 15785/23-12-2020 / ΦΕΚ Β΄5722), προβλέπεται ότι:

1. «Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται ρητώς:

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την κείμενη νομοθεσία.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:

i. Αίτηση από τον δικαιούχο προς το Δήμο, με ακριβή περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλαβε χώρα, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και συνημμένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικώς σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούνται χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Το σχετικό ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στο σχετικό Δήμο και με ευθύνη του Δήμου, καταβάλλεται στον/στους δικαιούχο/δικαιούχους.

ii. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους συνιδιοκτήτες.

iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν προς αποκατάσταση των ζημιών.

iv. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.

v. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη καταβολής διπλής αποζημίωσης).

vi. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δικαιούχου).

vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. για περιπτώσεις ζημιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλιέργειας/φυτικής παραγωγής – εκτροφής.

3. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:

i. Φύλλο υπολογισμού από τον Δήμο, στο οποίο να καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπολογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.

ii. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δήμου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς, οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι ζημίες του Δήμου.

iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της σχετικής αποζημίωσης.

4. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Με βάση τις διατάξεις αυτές, με τις οποίες επικαιροποιήθηκαν κι οριστικοποιήθηκαν τόσο τα αναγκαία δικαιολογητικά, όσο και οι διαδικασίες για την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης σε φυσικά πρόσωπα, καλούνται οι πολίτες που είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα καταβολής αποζημίωσης, για το διάστημα 2015-2019 να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική τους σχετική αίτηση.

Η συμπλήρωση αυτή των αιτήσεων – φακέλων για την καταβολή της αιτουμένης αποζημίωσης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματός τους και τον καθορισμό, κατά τα όσα προβλέπει η εν λόγω ΚΥΑ, του ύψους της αναλογούσας αποζημίωσης.

Επίσης, καλούνται και οι πολίτες των οποίων περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν φθορές οι οποίες προκλήθηκαν από τους διαμένοντες στο Κ.Υ.Τ. Σάμου, κατά το 2020, να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2. της ίδιας ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, “είναι προφανές ότι με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται μια δομημένη διαδικασία, η οποία απαιτεί συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους των συμπολιτών μας.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή αποζημίωσης και των προηγουμένων ετών, και για την αύξηση του ποσού (με την προηγούμενη ΚΥΑ της 10/09/2020 είχε εγκριθεί πίστωση ύψους 100.000 €), καθώς και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ζημιές είχαν προκληθεί και για το διάστημα από το 2015 έως και το 2020″.

Η υποβολή των όποιων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και των αιτήσεων για το 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Λόγω Covid-19, η υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 22733 50117 (Γ. Τριτσινιώτου) και 22733 50151, (Δ. Τσολακάκη).

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!