Ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης

Στην αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης με τίτλο “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου” από τα 25 στα 40 εκατομμύρια ευρώ προχώρησε η περιφερειακή αρχή και η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μετά από ενέργειες του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη .

Η νέα συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ύψους 40.000.000 ευρώ, έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Επίσης με την ίδια τροποποίηση παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή 11.12.2020 και ώρα 15.00.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά την στήριξη όλων των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 50.000,00 €.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν με τις παρακάτω μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979, Συμπλοιοκτησία.