Σταματούν προσωρινά λόγω κορωνοϊού οι αλιευτικές δραστηριότητες και στη Σάμο και οι επαγγελματίες αλιείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για οικονομική ενίσχυσή τους.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει όλους τους αλιείς και πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1990/23-9-2020 πρόσκληση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κι αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” (ΑΔΑ 64ΜΩ4653ΠΓ-2ΑΥ), με θέμα “1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Σε αυτήν ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης, η 25η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 και λήξης υποβολής αιτήσεων η 15η Οκτωβρίου 2020 & ώρα 14.00.

Δικαιούχοι των οικονομικών αυτών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) κι έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα διενεργείται μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου Covid-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας. Η στήριξη μπορεί να χορηγείται για μέγιστο χρονικό τριών μηνών (90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Στόχος των ενισχυόμενων πράξεων είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου Covid-19.

Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης

Η Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19” εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως εξής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων σχετικά με την αίτηση χρηματοδότησης.

Στην αίτησή του ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

Περισσότερες διευκρινίσεις στους δυνητικά δικαιούχους δίνονται από το Τμήμα Αλιείας Σάμου, στο τηλ. 22733 53442.