Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου πραγματοποίησε πρόσφατα εργασίες στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της Σάμου, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ΟΕΔΑ και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης.

Οι εργασίες ήταν αναλυτικά:

1) «Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου» της ΟΕΔΑ Σάμου, ποσού 19.964,00 €.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:

Α) Πλήρη ανακατασκευή, αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων της μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου δυναμικότητας 530 κ.μ./ώρα.

Β) Έκδοση εργοστασιακού πιστοποιητικού ελέγχου καλής λειτουργίας.

Γ) Τοποθέτηση μονάδας και σύνδεσή της με το δίκτυο βιοαερίου της ΟΕΔΑ.

2) «Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ», ποσού 19.964,00 €.

Λόγω παλαιότερης πυρκαγιάς είχε καταστραφεί το οριζόντιο σύστημα δικτύου συλλογής και μεταφοράς του βιοαερίου από τις θέσεις των παλαιών αποθέσεων (ΧΑΔΑ) προς τα κεντρικά φρεάτια συλλογής και μετέπειτα προς τον πυρσό καύσης. Έγινε πλήρης αντικατάσταση του δικτύου.

3) «Προμήθεια Υλικού Εναλλακτικής Επικάλυψης ΟΕΔΑ» ποσού 19.894,05 €.

Υλοποιείται η σταδιακή επίχωση στο εναπομείναν απορριμματικό ανάγλυφο για τη συγκράτηση και αποφυγή διασποράς των απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο.

Το υλικό εναλλακτικής επικάλυψης θα αντικαταστήσει το γαιώδες υλικό επίχωσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Σάμου: