Δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι νέοι πίνακες πληρούντων και μη πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου στην 2η Π.Ε. Σάμου και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες και νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε σε πλήρη οθόνη ή κατεβάστε τον πίνακα με όλα τα ονόματα για τη Σάμο:

Ο πίνακας μη ικανών για την 2η Π.Ε. Σάμου είναι:

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τα εξής σχετικά με τους παραπάνω πίνακες:

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6453/1-ιβ΄ από 03-08-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΨΕΗ446ΜΤΛΒ-ΕΥΞ.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσος που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής“.

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!