Την πρόταση με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου πόλεως Σάμου” υπέβαλε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Η πρόταση εκπονήθηκε και υπεβλήθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, προκειμένου να δώσει πλέον οριστική λύση στο πρόβλημα των μεγάλων απωλειών νερού του δικτύου ύδρευσης.

Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα γίνει εξοικονόμηση σε ανθρώπινους (απασχόληση προσωπικού σε καθημερινή βάση για την αποκατάσταση των συνεχών ζημιών και διαρροών), οικονομικούς (μεγάλο κόστος συντήρησης του παλαιού δικτύου, μεγάλο κόστος κατανάλωσης ενέργειας για την άντληση πολλαπλά μεγαλύτερης ποσότητας ύδρευσης έναντι της απαιτούμενης) και περιβαλλοντικούς (κατανάλωση ενέργειας) και υδάτινους πόρους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι καθημερινά καταναλίσκονται μεγάλες ποσότητες πόσιμου ύδατος σε απώλειες και διαρροές με αποτέλεσμα στην πόλη της Σάμου να μην υπάρχει επάρκεια να υδροδοτηθεί σε 24ωρη βάση και παράλληλα υπάρχει έλλειμμα επάρκειας ακόμα και μερικής υδροδότησης ορισμένων περιοχών εντός του αστικού ιστού.

Με το προτεινόμενο έργο και σε συνδυασμό με την πράξη αντικατάστασης των εξωτερικών δικτύων και κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης, θα είναι πλέον δυνατή η πλήρης απομόνωση του παλαιού δικτύου από το νέο.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης θα υλοποιήσει αυτό το έργο για να δοθεί πλέον οριστική λύση στην υδροδότηση της πόλης μας.

Η πρόταση “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου πόλεως Σάμου” υποβλήθηκε συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του Π.ΕΠ. Β. Αιγαίου με τίτλο: “Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής”.