Τους υπόχρεους που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητο στην περιφέρεια του Δήμου Ανατολικής Σάμου να δηλώσουν τα ορθά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους ηλεκτροδοτούμενα ή μη, κτίρια και οικόπεδα, με δύο τρόπους, καλεί ο δήμος.

Οι τρόποι δήλωσης είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Δήλωσης και Διόρθωσης Τετραγωνικών Μέτρων (ΤΜ) Ακινήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, στην διεύθυνση (https://tetragonika.govapp.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet για την είσοδο στην παραπάνω διεύθυνση.

2. Στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Ανατολικής Σάμου (Δημαρχείο, Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα) προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Χορηγείται στα γραφεία εσόδων του Δήμου.
• Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ε9.
• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ρεύματος. Αφορά μόνο τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και αυτά που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση αλλά έχουν παροχή ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2273350152 -2273350136 – 2273350147.

Η πρόσκληση για διορθωτική ή αρχική δήλωση τ.μ. ακινήτων γίνεται στο πλαίσιο του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α’) και στο άρθρο 51 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο: “Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 νέα ημερομηνία 31.08.2020 (παρ. 2 άρθρο 375 Ν.4700/20), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020”.