Φωτογραφία: Δήμος Δυτικής Σάμου

Για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ορίστηκε η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Δυτικής, με ώρα έναρξης 19:00, μέσω τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης 15 θέματα, και συγκεκριμένα τα εξής:

1. Ψήφισμα για την διατήρηση του μεταφορικού ισοδύναμου.
Εισηγητής η πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου Covid-19 και άλλες διατάξεις.
Εισηγητής η πρόεδρος του Δ.Σ.

3. Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στον δήμο Δυτικής Σάμου για τα αρδευτικά δίκτυα της Κοινότητάς Μαραθοκάμπου.
Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Δ. Βολακάκης.

4. Παραχώρησης χρήσης αιθουσών του δήμου Δυτικής Σάμου για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Εισηγητής ο δήμαρχος Αλ. Λυμπέρης.

5. Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης έτους 2020.
Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

6. Eπιστροφή ανεξόφλητων τιμολογίων και χρηματικών ενταλμάτων στον δήμο Ανατολικής Σάμου.
Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία.

7. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων α΄ τριμήνου (περιόδου 01/01/-31/03/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 δήμου Δυτικής Σάμου.
Εισηγητής η γενική γραμματέας του δήμου.

8. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων β΄ τριμήνου (περιόδου 01/01/-30/06/2020) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020 δήμου Δυτικής Σάμου.
Εισηγητής η γενική γραμματέας του δήμου.

9. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Δυτικής Σάμου οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής η γενική γραμματέας του δήμου.

10. Διατύπωση γνώμης για λειτουργία παραρτήματος Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου.
Εισηγητής ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου δήμου Δυτικής Σάμου.
Εισηγητής η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

12. Έγκριση ορισμού: α) τριμελούς ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών και β) δευτεροβάθμιας τριμελούς επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
Εισηγητής η Δ/νσή Κοινωνικής Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών.

13. Παραχωρήσεις χώρων σε σχολικά κτήρια για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – θεατρικών παραστάσεων – εκθέσεων.
Εισηγητής ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

14. Παραχώρηση Κοινοτικών χώρων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κονταιίκων.
Εισηγητής ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

15. Πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής του δήμου για τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης σχολικών κτηρίων που δεν λειτουργούν ως δημόσια σχολεία.
Εισηγητής ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.