Η τελετή καθοµολόγησης των αποφοίτων του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων με έδρα το Καρλόβασι Σάμου θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εξ αποστάσεως µεθόδων συµµετοχής, την Παρασκευή 31 Ιουλίου µε τη χρήση του συστήµατος ZOOM.

Για τη συµµετοχή των αποφοίτων στην καθοµολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να διαθέτουν κάµερα, ηχεία και µικρόφωνο λειτουργικά και έτοιµα για χρήση

• Να είναι συνδεδεµένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίµηση µε ενσύρµατο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής Παρακαλούνται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις και πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης διπλώµατος µέχρι και το τέλος της εξεταστικής περιόδου Ιανουάριου – Φεβρουαρίου 2020 [δεν αφορά τους µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους την τρέχουσα εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020] και που επιθυµούν να λάβουν µέρος, να καταθέσουν το διάστηµα από Πέµπτη 02 Ιουλίου 2020 έως Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραµµατείας του Τµήµατος dmicsd@aegean.gr.

1. Αυτή την αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (ή ΥΔ µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

  • Επιθυµώ να συµµετέχω στην τελετή καθοµολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 31/07/2020 µε εξ αποστάσεως µέσα, χωρίς τη φυσική µου παρουσία
  • Έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύµατος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων κατά την πραγµατοποίηση της τελετής καθοµολόγησης µε τη χρήση εξ αποστάσεως µεθόδων συµµετοχής, που είναι ταυτόσηµη µε εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθµ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέµα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθµ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέµα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαµήνου 2019-20» µε βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συµφωνώ µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
  • Η παρούσα δήλωση σε συνδυασµό µε την παρουσία µου µε τα εξ αποστάσεως µέσα στην τελετή καθοµολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής µου στο βιβλίο ορκωµοσίας που τηρείται στη Γραµµατεία του Τµήµατος
  • Δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθοµολόγησης µε οποιοδήποτε µέσο ü επιθυµώ να λάβω το πτυχίο µου και σε περγαµηνή: ΝΑΙ ΟΧΙ
  • Έχω ολοκληρώσει την φοίτησή µου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση µαθηµάτων. 1. Καταθέτω συνηµµένα σε ηλεκτρονική µορφή:
  • • φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής µου ταυτότητας
  • • απόδειξη καταβολής αντιτίµου για παραλαβή περγαµηνής (εφόσον επιθυµείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαµηνή)

2. Εγγράφοµαι στην ηλεκτρονική πλατφόρµα αποφοίτων https://alumni.icsd.aegean.gr

3. Θέτω υπόψη της Γραµµατείας ότι έχω:

a. συµµετάσχει σε Πρόγραµµα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ ΟΧΙ

b. συµµετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας

3. Φοιτητές/τριες που επιθυµούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαµηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστηµα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιµο των 10€ στο λογαριασµό της ALPHA BANK µε τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK Αρ. Λ/σµού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυµία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/µίου Α

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός µητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (µε e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραµµατεία του Τµήµατός τους ώστε να εκδοθεί η περγαµηνή.

Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων καθοµολόγησης, τυχόν εκκρεµοτήτων των ενδιαφερόµενων φοιτητών και φοιτητριών µε τη Βιβλιοθήκη (δανεισµός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωµατικής εργασίας), µε το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.) ή την καταβολή διδάκτρων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών.

Η Γραµµατεία θα ενηµερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραµµατεία ταχυδροµικά την φοιτητική τους ταυτότητα έως 10 Ιουλίου 2020 (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής µέσω αυτής της διεύθυνσης ή ΥΔ µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, µε email.)

 

Tα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar της Aegean!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!