Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του δήμου Δυτικής Σάμου.

Όπως σημειώνει η δημοτική Αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων της, καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη και τα χωριά της χωρικής της αρμοδιότητας. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται με την ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών των δήμου, του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού. Άμεσος στόχος είναι η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα σημεία συγκέντρωσής τους και η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας που αφορά την καθαριότητα του δήμου και τη διατήρηση ευπρεπούς εικόνας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

“Η μεγάλη αυτή προσπάθεια απαιτεί τη συνεχή συμβολή όλων των δημοτικών υπηρεσιών, κυρίως όμως την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων” αναφέρει ο δήμος Δυτικής Σάμου, που πληροφορεί επίσης τους δημότες ότι οι κανονιστικές διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας είναι άμεσα εφαρμόσιμες, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων.

Κατόπιν αυτών, εφιστά την προσοχή των πολιτών στα εξής:

• Τα αστικά απόβλητα εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων καλά κλεισμένα σε ειδικές και ανθεκτικές για το σκοπό αυτό συσκευασίες.

• Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων.

• Φύλλα, ξερά άνθη και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων μικρού όγκου συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.

• Ο δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων και υλικών που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. Επίσης, δεν υποχρεούται στην αποκομιδή υπολοίπων κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριών, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων κηπουρικών εργασιών μεγάλου όγκου. Τα υλικά αυτά πρέπει να μεταφέρονται για απόρριψη στην κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση της ΟΕΔΑ του δήμου Ανατολικής Σάμου, με ευθύνη και έξοδα των ιδιοκτητών.

• Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ) θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας.

• Απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού σε κοινόχρηστους χώρους, ρέματα και ρυάκια.

• Απαγορεύεται η διαμόρφωση χώρων και χωματερών οιασδήποτε μορφής.

• Απαγορεύονται φορτηγά Ι.Χ και Δ.Χ. να εναποθέτουν πάσης φύσεως απορρίμματα, μπάζα κλπ σε δρόμους, πλατείες, ρέματα, δασικούς και γενικότερα υπαίθριους χώρους.

Σε κάθε περίπτωση, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις.

“Η καθαριότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολιτισμός, υγεία κι απαιτεί τη συμβολή όλων μας!” τονίζει ο δήμος Δυτικής Σάμου.