Να ενισχύσει οικονομικά πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, καθώς και τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα κι έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του, προτίθεται ο δήμος Ανατολικής Σάμου, υπό τον όρο οι δράσεις αυτές να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες.

Προς την κατεύθυνση αυτή καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν το αίτημά τους με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Το καταστατικό με βεβαίωση του γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις του.

2. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

3. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε.

4. Αναλυτική κατάσταση με τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου/σωματείου για το τρέχον έτος. Οι επικαλούμενες εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να έχουν προηγηθεί της αιτούμενης επιχορήγησης.

5. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

6. Φορολογική ενημερότητα.

7. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται πως οι διοργανωτές θα τηρήσουν τις οδηγίες για τη λήψη μέτρων διασποράς του Covid-19 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη “Διαύγεια”.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.01.2015, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: “Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014”.

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ.Φ.40/1057/14.01.2015, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στον σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων ορίστηκε η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Ο κάθε φάκελος, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, θα κατατίθεται στο γραφείο της αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού, Δέσποινας Κάιλα (ισόγειο δημαρχιακού μεγάρου), τηλέφωνα επικοινωνίας 22733 50117, 22733 50141.

Το έντυπο της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να αναζητηθεί, είτε στο γραφείο της αντιδημάρχου, είτε από την ιστοσελίδα του δήμου Ανατολικής Σάμου.

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!