Η πρώτη συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου, μετά την συγκρότησή της σε σώμα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

2. Επιλογή Τράπεζας για την οικονομική διαχείριση-Καθορισμός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για την τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου –Ν.Π.Δ.Δ.»-Άνοιγμα λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής και των αντίστοιχων Σχολικών μονάδων.

3. Ορισμός Οικονομικού Διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού των τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγών αυτών. Προμήθεια λογισμικού προγράμματος καθώς και υπηρεσία συντήρησης και υποστήριξης αυτού.

4. Αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκ νέου παραχώρηση σχολικού συγκροτήματος για τα επόμενα 10 έτη.

5. Αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παραχώρηση του κτιρίου Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου.

6. Αίτημα παραχώρησης μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Όρμου Καρλοβάσου σε φορέα αγγλικής πιστοποίησης για πραγματοποίηση εξετάσεων

7. Λοιπά θέματα

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της σύσκεψης, “οι προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και τα μέλη έδειξαν να στοχεύουν στην επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τις σχολικές κοινότητες του δήμου μας“.