Φωτογραφία: Νίκος Τσουμάκης

Εκδόθηκε η ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Η ισχύς της εν λόγω ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλ. από 15.05.2020) και λήγει στις 31.12.2022.

Ο δήμος Ανατολικής Σάμου καλεί τις όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Οικονομική Υπηρεσία του έως και τις 15/07/2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στη σύμβαση παραχώρησης είναι:

  • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.
  • Φορολογική ενημερότητα τελευταίου 30ήμερου.
  • Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.
  • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον δήμο.

Επιπλέον, ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, μπορούν να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις. Η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία) και από επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην Κτηματική Υπηρεσία.

Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19” (Β΄ 1861).

Το μίσθωμα για το έτος 2020 καθορίζεται στο 40% του ετήσιου ανταλλάγματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Σαραντίδη Λαμπρινή τηλ. 2273 3 50136, Τζιώτης Μαρίνος τηλ 2273 3 50147.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here