Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών (hotspot) Σάμου και άλλα 7 ΚΥΤ και δομές φιλοξενίας ανακοίνωσε το υπουργείο μετανάστευσης και ασύλου.

Tο σύνολο του προς πρόσληψη προσωπικού ανέρχεται στα εκατόν πενήντα (150) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας.

Η κατανομή του προσωπικού στις οργανικές μονάδες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας θα εξειδικευθεί με την έκδοση της προκήρυξης.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά από δημόσια πρόσκληση του υπουργείου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα τοποθέτησης τους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους.

1. Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση πρέπει πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, β) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, γ) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και ε) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

2. Τα κύρια κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής:
– Το κριτήριο της εντοπιότητας, ως πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο.
– Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών τους, ως αμέσως επόμενο βαθμολογούμενο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας, τότε εξετάζονται οι υποψηφιότητες και κατατάσσονται οι υποψήφιοι, με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους.

3. Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων Προσόντων» οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευθούν με την προκήρυξη.

Δείτε το ΦΕΚ που ανακοινώνει τις προσλήψεις στο ΚΥΤ Σάμου και τα υπόλοιπα ΚΥΤ και άλλες δομές φιλοξενίας:

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!