Φωτογραφία του Νίκου Αναστασίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου τουριστικής ανάπτυξης, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων απευθύνει η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2020 της ΠΒΑ που εγκρίθηκε, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούν:

– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και επικοινωνία τουριστικής ταυτότητας (π.χ. branding κλπ)

– Ενέργειες διαφήμισης, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, τουριστικό Marketing.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων σε Σάμο, Λέσβο, Χίο, ανά Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη στόχευση στις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Ειδικότερα, δεδομένων των δύσκολων συγκυριών για την τουριστική αγορά που διαμορφώνονται λόγω και της νέας έξαρσης που παρατηρείται στο μεταναστευτικό καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αναγκαία η εξειδικευμένη συμβουλευτική εμπειρία τουριστικής διαχείρισης των νησιών της ΠΕ Σάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων των νησιών της ΠΕ Σάμου, είναι υπεύθυνος για την σύνταξη προτάσεων που αφορούν στην προβολή της θετικής εικόνας των προορισμών, τον συντονισμό των δράσεων των επιμέρους φορέων τουρισμού των νησιών για τη δημιουργία κοινού οράματος για την τουριστική ανάπτυξη, την ανάληψη επικοινωνιακών ενεργειών και δημοσίων σχέσεων με στόχο την ώθηση του τουριστικού προϊόντος των νησιών της ΠΕ Σάμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αναλυτικότερα, οι υποχρεώσεις του έργου του Συμβούλου περιλαμβάνουν:

-Ανάλυση τουριστικής ζήτησης και προσφοράς που απορρέει από συγκέντρωση και περαιτέρω ανάλυση υφιστάμενων στοιχείων και δευτερογενών ερευνών. Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις.

– Προτάσεις που αφορούν στον συντονισμό του προγράμματος τουριστικής προβολής και διαφήμισης

– Γνωμοδότηση και προτάσεις στο συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αρνητικής εικόνας που έχει δημιουργηθεί για τα νησιά, της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

– Υποστήριξη με συγκεκριμένες εφικτές προτάσεις για ενέργειες σε θέματα που επηρεάζουν την τουριστική εικόνα και οργάνωση των ενεργειών αυτών

– Παρουσία σε συναντήσεις τοπικών θεσμικών φορέων κατόπιν συνεννόησης με την ΠΒΑ

– Γνωμοδότηση σε επιμέρους έκτακτες ενέργειες τουριστικής προβολής

– Υποστήριξη με συγκεκριμένες προτάσεις για ενέργειες σε θέματα τουριστικής εικόνας και οργάνωση των ενεργειών αυτών

– Υποστήριξη με συγκεκριμένες προτάσεις και οργάνωση ενεργειών σε θέματα που άπτονται του συνολικού επικοινωνιακού – τουριστικού έργου που αφορά στα νησιά της ΠΕ Σάμου

– Γνωμοδότηση επί των προτάσεων-προσφορών που προέρχονται από τρίτους (τοπικοί φορείς, ιδιωτικές εταιρείες κτλ)

– Παρουσία στις συναντήσεις με θεσμικούς φορείς σε κεντρικό επίπεδο (Αθήνα) κατόπιν συνεννόησης με την ΠΒΑ

– Παροχή βοήθειας μάρκετινγκ και προώθησης για ενέργειες και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Παρουσία σε τυχόν ειδικές εκδηλώσεις ή/και εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατόπιν συνεννόησης με την ΠΒΑ

– Προτάσεις για αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης των μελλοντικών τουριστών και νέων τουριστικών αγορών καθώς και τομέων ανάπτυξης του τουρισμού. Εντοπισμός διαφορετικών αγορών-στόχων και σχεδιασμός κατάλληλων προτάσεων για την προσέλκυση και την κάλυψη των αναγκών τους. Είναι σημαντικό οι προτάσεις αυτές να επιτυγχάνουν στο μέγιστο βαθμό κατά την υλοποίηση τους την αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων και τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων επισκεπτών.

– Ο Σύμβουλος θα είναι διαθέσιμος, κατόπιν εύλογης χρονικής ενημέρωσης για συσκέψεις μέσω Skype.

– Απαιτούνται τουλάχιστον 12 επισκέψεις του Συμβούλου στα νησιά καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης.

– Επικοινωνία του έργου της Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της ΠΒΑ στα ΜΜΕ, κοινοποίηση και αποστολή σε εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερομένους.

– Προετοιμασία και υλοποίηση παρουσιάσεων σε Ελληνικά ή Αγγλικά (power point) για τη συμμετοχή σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες κλπ.

– Συνέργειες με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς τουριστικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης

– Προτάσεις για διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την τουριστική βιομηχανία με σκοπό την εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού

– Προτάσεις για ευαισθητοποίηση του κοινού, ντόπιων και επισκεπτών για τουριστικά ζητήματα

– Εντοπισμός ευκαιριών διαφήμισης

– Προετοιμασία και σύνταξη αναφορών και απολογιστικών κειμένων με τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις που απορρέουν από τις συναντήσεις του

– Ο Σύμβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της ΠΒΑ να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στα νησιά της ΠΒΑ και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η ΠΒΑ

– Η παράδοση των αρχείων θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτικά ανά ενέργεια, και θα συνοδεύονται με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

– Τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια, διαμονή, διατροφή κλπ.) του Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του

Εκθέσεις προόδου

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή διαχείριση και παρακολούθηση της σύμβασης, ο Σύμβουλος οφείλει να υποβάλλει:

1. Μια αρχική μελέτη εφαρμογής εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με το υλικό που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί και τις προτάσεις για τις ενέργειες που προγραμματίζει

2. Κάθε τρίμηνο (εντός πέντε ημερών από τη λήξη του τριμήνου και αρχής γενομένης 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης), μια αναλυτική έκθεση προόδου, η οποία θα περιλαμβάνει:

– Αναλυτική παρουσίαση υλοποίησης του έργου που επιτέλεσε στο διανυθέν διάστημα του τριμήνου.

– Καταγραφή της προόδου που σημειώθηκε κατά την υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής και επισήμανση των αναγκών για τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις.

– Πρόταση Προγραμματισμού επόμενων ενεργειών και υπηρεσιών για το επόμενο τρίμηνο.

3. Μια Τελική-Απολογιστική Έκθεση την τελευταία ημέρα υλοποίησης του έργου για όλο το διάστημα της Σύμβασης. Η έκθεση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του Συμβούλου και κυρίως να περιγράφει τα βασικά συμπεράσματα από την υλοποίηση της σύμβασης σε σχέση με το έργο του και τις προτάσεις που κατέθεσε.

Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων των νησιών της ΠΕ Σάμου, πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επαγγελματική εμπειρία την τελευταία δεκαετία κατ΄ ελάχιστον, σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:

– Υπεύθυνος διαχείρισης και τουριστικής προβολής προορισμού

– Σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

– Υλοποίηση έργων τουριστικής Προβολής – Destination Promotion

– Προγραμματισμός και ανάπτυξη της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης τουριστικών ενώσεων.

– Καταγραφή & αξιολόγηση τουριστικού προϊόντος προορισμού

– Ταυτότητα & Brand τουριστικού προορισμού – Destination Brand

– Σύσταση & λειτουργία τουριστικών οργανισμών διαχείρισης προορισμών (DMOs)

– Στρατηγικός σχεδιασμός και τουριστική προβολή προορισμού

– Στρατηγική και κατευθύνσεις δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού

– Δράσεις marketing για τουριστικό προορισμό ή τουριστική ένωση

– Δεξιότητες επικοινωνίας

– Εμπειρία στη συνεργασία με τα ΜΜΕ και το κοινό

– Ικανότητες οργανωτικές, διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

– ΙΤ δεξιότητες

– Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων

– Γνώσεις social media

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος για να συμμετέχει θα πρέπει να προσκομίσει:

– Αναλυτικό βιογραφικό

– Αντίγραφα τίτλων σπουδών και άριστης γνώσης της αγγλικής (δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα)

– Αποδεικτικά έγγραφα επαγγελματικής εμπειρίας

– Νομιμοποιητικά έγγραφα ως εξής:

— Ασφαλιστική ενημερότητα

— Φορολογική ενημερότητα

— Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οικονομική προσφορά.

Σε περίπτωση κωλύματος προσκόμισης κάποιων εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, μπορεί να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου ο υπογράφων θα δηλώνει αναλυτικά ότι κατέχει τα σχετικά δικαιολογητικά. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος που η προσφορά του θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, κατόπιν ενημέρωσής του με email από τη Δ/νση Τουρισμού, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός οριζόμενης χρονικής προθεσμίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της έργου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

Η διάρκεια του έργου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων για τα νησιά της ΠΕ Σάμου, ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη που προβλέπεται για το έργο παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου είναι έως του ποσού των 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, (ήτοι έως 20.000,00€ προ ΦΠΑ) από τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 3072.0879.0001.

Αναλυτικά, η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση Διαγωνισμοί.

Φωτογραφία: Νίκος Αναστασίου

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στο Google

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube

Βρείτε τα φτηνότερα αεροπορικά εισιτήρια με την εφαρμογή Low Fare Calendar!

Discover the best flight deals with Aegean Airlines Low Fare Calendar!